👌👌👌👌👌👌👌 એક પતિનો પ્રભુને સવાલ. હે

👌👌👌👌👌👌👌

એક પતિનો પ્રભુને સવાલ.
હે પ્રભુ,
જો પડોસણ નું નામ
સોનું હોય તો એને
ધનતેરસ ના દિવસે
ઘેર લાવી શકાય ?
🧐
પ્રભુ: બેધડક લાવી શકાય …..પ…ણ..પછી કાળિચૌદસે જે કકળાટ થાય તે કાઢવાની જવાબદારી તારી.
😜🤪😃

Download This Lyrics


Published

Leave a comment

Your email address will not be published.