🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮 *હૃદય થી સાફ રહેશો

🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮

*હૃદય થી સાફ રહેશો તો,*

*કેટલાય લોકોના ખાસ રહેશો..!!!*

*સુવિચારો મહત્વ નાં નથી,*

*સુ વિચારો છો? તે મહત્વનું છે.!!!*

🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮

🌹 *શુભ સવાર*🌹

Download This Lyrics


Published

Leave a comment

Your email address will not be published.