🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮 *” સોબત “* *જો સારી

🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮

*” સોબત “*
*જો સારી વ્યક્તિ ની થાય તો,*
*માણસ ની ખોટી આદતો પણ બદલાઇ જાય છે.!!*

*જેમ કે…*

*સોય🪡 માત્ર ચુભવાનુ કાર્ય કરે છે,*
*પરંતુ દોરાનો🧵 સાથ મળતાં જ જોડવાનું કાર્ય કરવા લાગી જાય છે..!!!*✍️🙏

🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮

🌹 *શુભ સવાર*🌹

Download This Lyrics


Published

Leave a comment

Your email address will not be published.