🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮 *”લાઇબ્રેરી” ક્યાંય દેખાતી નથી

🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮

*”લાઇબ્રેરી” ક્યાંય દેખાતી નથી અને “રેસ્ટોરન્ટ” નવા ખુલતા જાય છે,*

*એટલે જ “મગજ નાના છે” અને “પેટ વધતા જાય છે”..!!!*

🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮

🌹 *શુભ સવાર*🌹

Download This Lyrics


Published

Leave a comment

Your email address will not be published.