🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮 *”બધાં દુ:ખ દૂર થયા

🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮

*”બધાં દુ:ખ દૂર થયા પછી મન પ્રસન્ન થશે”,*

*એ તમારો ભ્રમ છે…*

*”મન પ્રસન્ન રાખો બધાં દુ:ખ દૂર થઈ જશે”,*

*એ હકીકત છે.!!!*

🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮

🌹 *શુભ સવાર*🌹

Download This Lyrics


Published

Leave a comment

Your email address will not be published.