🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮 *દરેક વસ્તુનો બદલાવ નક્કી

🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮

*દરેક વસ્તુનો બદલાવ નક્કી છે સંસારમાં,*

*બસ થોડી રાહ જોવો,*
*કોઈનું દિલ બદલશે,*
*તો કોઈના દિવસ બદલશે…!!!*

🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮

🌹 *શુભ સવાર*🌹

Download This Lyrics


Published

Leave a comment

Your email address will not be published.