🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮 *જીવનમાં કોઈક કોઈક વાર

🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮

*જીવનમાં કોઈક કોઈક વાર અંધારું પણ જરૂરી છે.!!*

*ખબર તો પડે કે આપડી જોડે સાચા હીરા કયા છે,*

*નહીંતર તડકામાં કાચનાં ટુકડા પણ હીરાની જેમ ચમકે છે..!!!*
🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮

🌹 *શુભ સવાર*🌹

Download This Lyrics


Published

Leave a comment

Your email address will not be published.