🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮 *” આનંદ “* *વેચાતો કે

🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮

*” આનંદ “*
*વેચાતો કે વસીયતમાં નથી મળતો,*
*સાહેબ,*

*એને ખુદ વાવી ને, પળે પળે*
*લણવાનો હોય…!!!*

🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮🏮

🌹 *શુભ સવાર*🌹

Download This Lyrics


Published

Leave a comment

Your email address will not be published.