🌺😂🌺😂🌺😂🌺😂🌺 *સાસુ:* “જ્યારે હુ

🌺

😂🌺😂🌺😂🌺😂🌺

*સાસુ:* “જ્યારે હુ સુવાવડી હતી,
અને જે કઇ લેતી, એ બધુંજ
મારા છોકરાને આજે ભાવે છે !”

*વહુ:*. “એ બરાબર છે સાસુમાં,
પણ સીગારેટ અને દારૂ પીવાનું
ટાળ્યું હોત તો સારું હતું…”

🍀🤣😜😅😂😅😂🌺😅

The post 🌺😂🌺😂🌺😂🌺😂🌺

*સાસુ:* “જ્યારે હુ appeared first on Gujarati Lyrics.

Published

Leave a comment

Your email address will not be published.