સાત પેઢી બેસી ને

Gujarati Status

સાત પેઢી બેસી ને ખાશે*
એવું પૂર્વજો કહેતાં હતાં…

એ સાતમી પેઢી
આપડી જ લાગે ‌છે !!

😃🤩😅

Download This Lyrics


Published

Leave a comment

Your email address will not be published.