સાચા હમદર્દ* એક સાઢુભાઇ એ

સાચા હમદર્દ*

એક સાઢુભાઇ એ બીજા સાઢુભાઇ ને કહ્યું..
બપોરે બે વાગ્યે વાસણ સાફ કરવા…
કારણ કે, ટાંકી નું પાણી ગરમ હોય તો ચીકાશ તરત નીકળી જાય છે…

😃🤣😛

Download This Lyrics


Published

Leave a comment

Your email address will not be published.