સમસ્યા વિશે વિચારશો તો

💐

સમસ્યા વિશે વિચારશો
તો બેચેની વધશે
*પણ સમાધાન વિશે વિચારશો*
*તો નવા માર્ગો મળશે*

The post સમસ્યા વિશે વિચારશો
તો
appeared first on Gujarati Lyrics.

Published

Leave a comment

Your email address will not be published.