લૉકડાઉન દરમ્યાન એક

લૉકડાઉન દરમ્યાન એક વ્યસ્ત બપોરે… બે મિત્રો ફૉન પર…
પહલો: કેમ શું કરે છે?
બીજો: એકલો એકલો ઢગલાબાજી રમું છું…
પહેલો: કેવી રીતે..?
બીજો: એક બાજુ વાસણનો ઢગલો અને બીજી બાજુ કપડાંનો…!
😂😜😀

Download This Lyrics


Published

Leave a comment

Your email address will not be published.