બહું જ કન્ફ્યુઝન છું.. દીકરીઓ

બહું જ કન્ફ્યુઝન છું..

દીકરીઓ તો બધા લોકોની પ્રેમાળ હોય છે, તો આ ખતરનાક પત્નીઓ આવે છે ક્યાંથી ?
😂😂

Download This Lyrics


Published

Leave a comment

Your email address will not be published.