પાછા માસ્ક ખોલી ખોલીને

પાછા માસ્ક ખોલી ખોલીને માટીની સુગંધ લેવા નીકળી ના પડતા… આપણે કોરોના સામે લડવાનું છે વાવાઝોડા સામે નઈ.. 😆😆*

Download This Lyrics


Published

Leave a comment

Your email address will not be published.