પત્ની :વેક્સિન લીધાં

😆

પત્ની :વેક્સિન લીધાં પછી માથું બહુ ભારે થઈ ગયું છે…

પતિ :
_*વેક્સિન ને દોષ ના આપ, પહેલે થી જ માથાભારે છો.*_

The post પત્ની :વેક્સિન લીધાં appeared first on Gujarati Lyrics.

Published

Leave a comment

Your email address will not be published.