દસમા બોર્ડના એક છોકરાએ

દસમા બોર્ડના એક છોકરાએ વુહાન લેબમાં ફોન કરીને કહ્યું કે ” હજુ બે વર્ષ લંબાવાના હોવ તો હું 11મા માં સાયન્સ રાખી લઉં ? ” 🤣🤣🤣

@ માસ પ્રમોશન

Download This Lyrics


Published

Leave a comment

Your email address will not be published.