એક પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછયો

એક પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછયો હતો કે..

ચેલેન્જ કોને કહેવાય ?
ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.

તો બાપુ આખું પેપર કોરુ મૂકીને છેલ્લે પાને લખી આવ્યા કે..

*ત્રેવડ હોય તો પાસ કરીને બતાવો..!!!*

😂

Download This Lyrics


Published

Leave a comment

Your email address will not be published.