આશીર્વાદ આપતા પહેલા પણ

આશીર્વાદ આપતા પહેલા પણ બે વાર વિચારી લેવું …

*સદા સુખી રહો*

એવા આશીર્વાદને લીધે ઘણા કુંવારા રહી જાય છે ! 😕😩😃

Download This Lyrics


Published

Leave a comment

Your email address will not be published.