આજના સમયનું કડવું સત્ય, મોબાઈલ

આજના સમયનું કડવું સત્ય,
મોબાઈલ એકલા પડવા
નથી દેતા અને
ભેગા બેસવા નથી દેતા….

*🌞🌼 GOOD MORNING🌼🌞*

Download This Lyrics


Published

Leave a comment

Your email address will not be published.