ओढणी ओढु तो उड़ उड़ जाय Odhani Odhu To Ud Ud Jaay Navratri Garba Song Lyrics In Hindi – Lyrics in Hindi

ओढणी ओढु तो उड़ उड़ जाय ओढणी ओढु तो उड़ उड़ जाय
म्हारे यो के हुयो म्हारे काई हुयो म्हारे यो के हुयो म्हारे काई हुयो या बात समझ ना आय
ऐ ओढणी ओढो जी गोरी संभाळ ओढणी ओढो जी गोरी संभाळ
थारो फुला सो तन छुवे तपती किरण थारो फुला सो तन छुवे तपती किरण
थारो नाजुक बदन कुमळाए……..

ओढणी ओढु तो उड़ उड़ जाय ऐ हे ओढणी स र र र सरकती जाय
भुरी भुरी माटी रा टीबा खेजडल री छांव मे पहली बार मिल्या थे म्हाने थारे जी तो गांव मे
भुरी भुरी माटी रा टीबा खेजडल री छांव मे पहली बार मिल्या थे म्हाने थारे जी तो गांव मे
कोई सुपना में आवे म्हारी निंदा उडावे कोई सुपना में आवे म्हारी निंदा उडावे
दिल धक धक धडक्यो जाय………..

ओढणी ओढु तो उड़ उड़ जाय ऐ हे ओढणी ओढो जी गोरी संभाळ
उड़तो उड़तो मन रो पंछी थारे गांव में आयो चांद सरीसो मुखड़ो थारो नैणा माई समायो
उड़तो उड़तो मन रो पंछी थारे गांव में आयो चांद सरीसो मुखड़ो थारो नैणा माई समायो
या सांची है बात यो ह जुग जुग रो साथ या सांची है बात यो ह जुग जुग रो साथ
अब कुण थाने समझाए…………

ओढणी ओढु तो उड़ उड़ जाय ओढणी ओढु तो उड़ उड़ जाय
म्हारे यो के हुयो म्हारे काई हुयो म्हारे यो के हुयो म्हारे काई हुयो या बात समझ ना आय
ओढणी ओढु तो उड़ उड़ जाय ओढणी ओढु तो उड़ उड़ जाय
ओढणी ओढो जी गोरी संभाळ ओढणी स र र र सरकती जाय
ओढणी ओढु तो उड़ उड़ जाय ओढणी ओढु तो उड़ उड जाय

Published

Leave a comment

Your email address will not be published.